Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 grudnia 2005 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIV/552/05 zmiana Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w Gminie Gryfino na lata 2004-2006                                        Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XLIV/553/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości 
XLIV/554/05 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/555/05 wystąpienie z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/556/05 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycję termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLIV/557/05 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
XLIV/558/05 podjęcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
XLIV/559/05 przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Edukacji i Spraw Społecznych
XLIV/560/05 uchwalenie Programu współpracy MiG Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 Edukacji i Spraw Społecznych
XLIV/561/05 ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników OWiR w Gryfinie Edukacji i Spraw Społecznych

Ośrodek Wypoczynku  i Rekreacji

XLIV/562/05 zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
XLIV/563/05 zmiany budżetu gminy na 2005 r. Skarbnik Miasta i Gminy
XLIV/564/05 zmiana uchwały Nr XXXIV/444/05 RM w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005 r. Edukacji i Spraw Społecznych

Skarbnik Miasta i Gminy

XLIV/565/05 przyjęcie stanowiska RM w Gryfinie odnośnie prywatyzacji ZEDO S.A. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
XLIV/566/05 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLIV/56705 zmiana budżetu gminy na 2005 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat