Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lutego 2005 r.


zmieniające zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 240 poz.2407) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzeniu Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W kolumnie 1 wiersz 1.2.8 otrzymuje brzmienie w kolumnie 2:
    „ Opinie Komisji Rady”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat