Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-20/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  1  czerwca  2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-20/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  1  czerwca  2005 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 roku odpowiadają:  

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXXVI/460/05 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr XXXVI/461/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXVI/462/05 w sprawie zamiany nieruchomości Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXVI/463/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w jednostce budżetowej:  Zakład  Ekonomiczno – Administracyjny  Szkół  w  Gryfinie
Skarbnik Miasta i Gminy /

Zakład  Ekonomiczno – Administracyjny  Szkół

Nr XXXVI/464/05 w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXIX/398/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2005  rok Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXXVI/465/05 w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/436/05  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  24  lutego  w  sprawie  przyjęcia Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Gryfino  w  roku  2005 Edukacji  I  Spraw  Społecznych
Nr XXXVI/466/05 w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Gryfino Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr XXXVI/467/05 w sprawie  zatwierdzenia  Planów  Rozwoju  Miejscowości  dla  m.  Radziszewo  i  Chwarstnica  na  lata  2005 - 2013 Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
Nr XXXVI/468/05 w sprawie  zmiany  budżetu  gminy  na  2005  r.

Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat