Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-175/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w Gminie Gryfino na lata 2004-2006.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-44/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2005r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-175/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w Gminie Gryfino na lata 2004-2006.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dz. U. Woj. Zach. z 2001r. Nr 21 poz. 439 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-175/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  " § 1. Powołuję Zespół do spraw opracowania Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 w składzie:
  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Zespołu
  2. Janina Major - członek Zespołu
  3. Teresa Drążek - członek Zespołu
  4. 4. Krzysztof Czosnowski - członek Zespołu
  5. 5. Bronisław Mela - członek Zespołu"
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 3. Zobowiązuję Zespół do dokonywania aktualizacji opracowania w przypadku wystąpienia takiej konieczności."
 3. Dotychczasowe § 3 i § 4 otrzymują odpowiednio oznaczenia § 4 i § 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 0151-175/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 w § 1 wyszczególniony został skład Zespołu. W związku ze zmianami kadrowymi zachodzi konieczność dostosowania zarządzenia odnośnie nowego składu Zespołu. Ponadto wprowadza się zapisy dotyczące aktualizacji Programu.

 

Sporządziła:
J. Major