Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO z  dnia  4  lipca 2005  r.  w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca  2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
z  dnia  4  lipca 2005  r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca  2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca  2005  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXXVII/469/05 w sprawie  odwołania Przewodniczącego Rady Biuro  Obsługi  Rady  i Burmistrza
Nr  XXXVII/470/05 w  sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Nr  XXXVII/471/05 w  sprawie zmiany  uchwały w sprawie ustalenia opłat  cmentarnych Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr  XXXVII/472/05 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr  XXXVII/473/05 w spawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVII/474/05 w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVII/475/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVII/476/05 w  sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVII/477/05 w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ośrodek Pomocy   Społecznej
Nr  XXXVII/478/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania Edukacji i Spraw Społecznych
Nr  XXXVII/479/05 w  sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury Edukacji i Spraw Społecznych/

Gryfiński Dom Kultury

Nr  XXXVII/480/05 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów Spraw Obywatelskich
Nr  XXXVII/481/05 w  sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  Spraw Obywatelskich
Nr XXXVII/482/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXXVII/483/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXXVII/484/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXXVII/485/05 w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  30 czerwca  2005 r.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat