Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-54/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: "WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ I TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ NABRZEŻY DLA OBSŁUGI JEDNOSTEK PASAŻERSKICH ORAZ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ NA PRAWYM BRZEGU RZ. ODRY WSCHODNIEJ KM 717,85+ 718,60 ODCINEK MIASTA GRYFINA".

ZARZĄDZENIE Nr 0152-54/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2005r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: "WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ I TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ NABRZEŻY DLA OBSŁUGI JEDNOSTEK PASAŻERSKICH ORAZ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ NA PRAWYM BRZEGU RZ. ODRY WSCHODNIEJ KM 717,85+ 718,60 ODCINEK MIASTA GRYFINA".


Na podstawie § 7pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący: Ewa Kubiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
  2. Członek: Sławomira Marcinkiewicz - przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  3. Członek: Marek Bączkowski - doradca zamówień publicznych Gminy Gryfino
  4. Członek: Krzysztof Czosnowski - p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
  5. Członek : Krystyna Klimek - inspektor w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 2 Powołana komisja wyłoni w przetargu nieograniczonym na opracowanie "KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ I TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ NABRZEŻY DLA OBSŁUGI JEDNOSTEK PASAŻERSKICH ORAZ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ NA PRAWYM BRZEGU RZ. ODRY WSCHODNIEJ KM 717,85+ 718,60 ODCINEK MIASTA GRYFINA" najkorzystniejszą ofertę.

§ 3. Zasady pracy Komisji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino

mgr Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza