Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 na zadanie: "Zabudowa samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P."

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 € na zadanie: "Zabudowa samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P."

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 € na zadanie: "Zabudowa samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha - Przewodniczący Komisji
  2. Bronisław Tessar - członek Komisji
  3. Henryk Nowakowski - członek Komisji
  4. Mariusz Andrusewicz - członek Komisji
  5. Ryszard Zając - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

W dniu 12.07.2005 r. w wyniku pożaru w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy spaleniu uległa zabudowa i kabina oraz instalacja elektryczna średniego samochodu gaśniczego marki Star 244. Powstała w związku z tym konieczność jego odbudowy. Na ten cel zostaną przeznaczone środki uzyskane z tytułu ubezpieczenia mienia Gminy. Wobec powyższego proponuję przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zabudowa samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P ", którego zrealizowanie pozwoli na przywrócenie właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gryfino.
W skład komisji przetargowej proponuję powołać:

  1. Roberta Klechę - Przewodniczący Komisji
  2. Bronisława Tessara- członek Komisji
  3. Henryka Nowakowskiego - członek Komisji
  4. Mariusza Andrusewicza - członek Komisji
  5. Ryszarda Zająca - członek Komisji

 

Przygotował:
Robert Klecha