Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 czerwca 2005 r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej powołanej do weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 czerwca 2005 r. 


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej powołanej do weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie § 15 pkt 1 i 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną do rozpatrywania wniosków  o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino w składzie:

  • Przewodnicząca komisji – Marta Marczak
  • Członek komisji – Swietłana Sochaj
  • Członek komisji – Piotr Romanicz

§ 2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego, w tym sprawdzanie poprawności zaświadczeń o dochodach stanowiących źródło utrzymania rodziny a także sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino, weryfikacją  i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego zajmować się winna powołana w tym celu Komisja Stypendialna. Skład komisji oraz zadania określone powinny być w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

Sporządziła
Marta Marczak