Wydawanie dowodów osobistych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/1J

21.02.2024r.

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych.
 2. Aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost.
 3. Do wglądu:
  • odpowiednie zaświadczenie, jeśli na zdjęciu jesteś w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy,
  • dokument, który potwierdzi, że masz polskie obywatelstwo, jeśli będziemy mieli co do tego wątpliwości,
  • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (UWAGA! Tożsamości nie można potwierdzić mDowodem z aplikacji Obywatel):
   • ważny paszport,
   • ważny dowód osobisty,
   • jeśli nie masz ważnego dowodu lub ważnego paszportu – inny dokument ze zdjęciem,
  • jeśli jesteś osobą, która dopiero nabyła obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument, który stwierdzi Twoją tożsamość,
  • decyzja sądu – jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz zostanie zawiadomiona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI. UWAGI:

 1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod.
 2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty.
  Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.
 3. Kiedy możesz złożyć wniosek:
  1. dla siebie:
   • jeśli jesteś pełnoletni,
   • jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,
  2. dla dziecka:
   • jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem (przyjdź z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)
  3. dla osoby ubezwłasnowolnionej:
   • całkowicie - jeśli jesteś opiekunem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
   • częściowo - jeśli jesteś kuratorem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną).
 4. Musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
  • ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
  • Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
  • zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
  • zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
  • utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
  • uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
   Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli:
  • chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
  • upłynął termin zawieszenia dowodu,
  • w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
  • nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
  • nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.
 5. Jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś dane osobowe za granicą.
  Jeżeli urodziłeś się lub/i zawarłeś związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP to musisz wpisać zagraniczny akt do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli urodziłeś się w Polsce i zmieniłeś dane osobowe za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzja, wyrok) to musisz to zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego.
  Jeśli uzyskasz polski akt stanu cywilnego to możesz go okazać w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
  Ponadto do nadania numeru PESEL (do uzyskania dowodu osobistego) potrzebne jest potwierdzenie, że masz obywatelstwo polskie. Jeśli posiadasz polski paszport zabierz go ze sobą do urzędu, nawet jeśli stracił ważność. Jeśli jest ważny lub stracił ważność w ciągu ostatnich 5 lat, przyspieszy to proces wyrobienia dowodu osobistego. Jeśli nie posiadasz paszportu zabierz inny dokument ze zdjęciem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojego obywatelstwa możemy żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. Takie poświadczenie możesz uzyskać we własnym zakresie we właściwym urzędzie wojewódzkim i okazać je w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
  Po ustaleniu danych zawartych w akcie stanu cywilnego i potwierdzeniu obywatelstwa urząd może zrealizować Twój wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 6. Kiedy możesz złożyć wniosek poza urzędem gminy.
  Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się z urzędem.
  Po uprawdopodobnieniu przez Ciebie zaistniałego przypadku pracownik przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu (jeśli przebywasz na terenie miasta, gminy Gryfino oraz na terenie gmin powiatu gryfińskiego: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa) chyba, że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku.
 7. Odbiór dowodu osobistego.
  1. Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.
  2. Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic.
  3. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców.
  4. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 r. życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.
  5. Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun, który złożył wniosek. Posiadacz dowodu musi być obecny przy odbiorze dowodu.
  6. Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie ta osoba.
  7. Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w miejscu pobytu (patrz pkt 6) to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba została upoważniona do odbioru dowodu osobistego).
  8. Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku - powiadom nas. Twój dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego). Jeśli wyrazisz wolę ustalenia przy odbiorze kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, zapewnimy Ci odbiór dowodu i ustalenie kodów w miejscu Twojego pobytu (na terenie miasta, gminy Gryfino).
  9. Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w pkt 2,3,4,5,6 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
  10. Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
 8. Inne informacje
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2