Udostępnienie spisu wyborców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XV/4C

26.02.2021r.

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1319);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców  lub .
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VI. UWAGI:

  1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
  2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
  3. Burmistrz Miasta i Gminy powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.