Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO X/3I

21.02.2024r.

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1191 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2022 r., poz. 2070);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 57);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 3. Zameldowanie na pobyt stały (odpowiednio):
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokument ”zgoda na pobyt tolerowany”,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • w przypadku obywateli UE - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.
 4. Zameldowanie na pobyt czasowy (odpowiednio):
  • wiza,
  • w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
  • w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
  • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE -ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, tj. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu - do wglądu.
 6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie. 
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na wniosek zainteresowanego – 17 zł .
Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino 
nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami państw UE, EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie rodzin tych obywateli, nadal wykonują obowiązek meldunkowy w organie gminy.
 2. Obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Pozostali (niewymienieni w pkt 1) cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Zachodniopomorski.
 6. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 7. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przez EPUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2