Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XI/1D

14.05.2020r.

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 700)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”   lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.
   W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 1. za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
 2. za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego na wniosek zainteresowanego - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić  w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
  • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
 3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.