Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XI/2A

22.01.2019r.

 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1382 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego  lub
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa.
  5. W szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: 

  • za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
  • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
  • od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez upoważnionego pracownika Wydziału, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy -5,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami KPA).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.