Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XII/1I

21.02.2024r.

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1191 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2022 r., poz. 2070);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 57);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do zgłoszenie wyjazdu – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na wniosek zainteresowanego - 17,00 zł.
 
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Procedura obejmuje zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 3. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
 4. Zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
 5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Formularz w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.  

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2