Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XIV/1C

14.05.2020r.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1397 z późn.zm.)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 700)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych  lub .
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu:
    • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
  • za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych – 5,00 zł /strona,
  • za udzielenie pełnomocnictwa -17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić  w kasie urzędu lub  na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.