Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XIV/2H

21.02.2024r.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1191 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 57);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia  lub
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia  lub ,
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)– dotyczy wydania zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł
 • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino
nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

 Opłata dodatkowa:

 • za wielojęzyczny formularz – tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek można złożyć w następującej formie:
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platformy ePUAP
   Pozyskanie zaświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP: Przejdź do ePUAP → Zobacz Katalog Spraw → Sprawy ogólne → Pisma do urzędu (Proszę rozwinąć listę: pokaż więcej) → Pismo ogólne do podmiotu publicznego → Załatw sprawę.
 2. Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:
  Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:
  Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2