Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XIV/2C

14.05.2020r.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 700);

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia  lub
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia  lub ,
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)– dotyczy wydania zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł
 • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, każda osoba może wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie w zakresie swoich danych. W przypadku działania w imieniu innej osoby należy posiadać pełnomocnictwo.
 2. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.