Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/2F

31.01.2019 r.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt  lub
 2. załączniki:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych*,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia techniczne do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, spełniające wymagania budowlane, sanitarne, weterynaryjne oraz ochrony środowiska
  • oświadczenie o posiadaniu przynajmniej jednego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt
  • udokumentowanie zapewnienia prowadzenia opieki weterynaryjnej nad przetrzymywanymi zwierzętami
  • udokumentowanie gotowości odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot prowadzący usługi w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

* W przypadku składania dokumentów w formie oświadczeń, oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i wymagają zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK) -tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 208; e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI: 
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w Uchwale Nr XXII/191/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r.  poz. 1794).
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.