Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/4F

20.02.2024r.

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawa prawna: art. 59-87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - wzór wniosku  lub
 2. Załączniki (wskazane w art. 74 ww. ustawy):

  1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia.

   Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia, (wskazany w art. 62a ust. 1 ww. ustawy):
   - rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
   (W punkcie tym należy wskazać rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podać ustalone w rozporządzeniu kryteria – progi i cechy charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia (moc, długość, wysokość, ilość, objętość, powierzchnię zabudowy, rodzaj instalacji, rodzaj i wielkość produkcji itp.), określić zakres inwestycji - robót budowlanych oraz podać podstawowe parametry techniczne określające skalę przedsięwzięcia, a także usytuowanie przedsięwzięcia (nr działki, obręb, ulicę) – na załączonej mapie ewidencyjnej należy wskazać lokalizację planowanego przedsięwzięcia (zaznaczyć obszar inwestycji lub przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu).
   - powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną:
   (W punkcie tym należy m.in. podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej, powierzchnię zabudowy, przeznaczenie terenu w miejscowym planie oraz opisać obsługę komunikacyjną na terenie objętym inwestycją (lokalizację wjazdu i wyjazdu, ilość miejsc parkingowo-postojowych, ilość samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów [szt./dobę]). Należy wskazać porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Ponadto należy opisać szatę roślinną analizowanego terenu, wskazać czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej np. wycinkę drzew – jakich, ile, na jakiej powierzchni
   – inwentaryzacja drzew i krzewów. Ponadto uwzględnić różnorodność biologiczną, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi).
   - rodzaj technologii:
   (W punkcie tym na powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną: należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana dla planowanego przedsięwzięcia – istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie m.in. zachodzące procesy technologiczne, zastosowane rodzaje instalacji/urządzeń – z ich charakterystyką i podaniem podstawowych parametrów; jeżeli jest to niezbędne, należy opisać również istniejącą technologię – dotyczy to głównie istniejących zakładów; należy również podać informacje o czasie pracy danej instalacji/urządzeń [h/rok], w tym pracy zakładu i liczbie pracowników – w jakim systemie będzie pracować dana instalacja/urządzenia, w tym zakład [godziny/ilość zmian]).
   - ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego:
   (W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia – wariantowanie lokalizacyjne, dotyczące rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp. przy czym należy wskazać jednoznacznie, które z rozwiązań są przedmiotem wniosku i uzasadnić ich wybór i określić ich przewidywane oddziaływanie na środowisko. Należy wskazać również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia tzw. wariantu zerowego, rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu tj. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska).
   - przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:
   (Informacje zawarte w tym punkcie powinny wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej. Podać jakie będzie wykorzystywanie, do jakich celów. Informacje zawarte w tym punkcie powinny uwzględniać dane przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji).
   - rozwiązania chroniące środowisko:
   (W punkcie tym należy wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie pozwoli zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Dotyczy rozwiązań takich jak: osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowanie spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, szczelne podłoże, odpowiednie pojemniki, zbiorniki itp. – możliwości ograniczenia oddziaływania).
   - rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:
   (Informacje zawarte w tym punkcie powinny uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji – należy wskazać rodzaj, cechy i skalę (wielkość, intensywność, charakter) możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - emisje substancji lub energii (ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne) oraz ścieki - które są wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi - z uwzględnieniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji).
   - możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
   (W przypadku możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym).
   - obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
   (Należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody tj. parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie – należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary, a także określić przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na te obszary).
   - wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
   - przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
   (W punkcie tym należy wymienić i opisać istniejące przedsięwzięcia oraz w trakcie realizacji, w tym również powiązania z innymi przedsięwzięciami (jaki zakład, instalacja – technologia, rodzaj produkcji), kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pod kątem możliwości kumulowania się oddziaływań ww. przedsięwzięć).
   - ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:
   (tj. ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych
   i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
   - przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko:
   (w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, należy podać rodzaj odpadów, w tym kody zgodnie
   z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów, źródło powstawania odpadów, gospodarowanie odpadami tj. sposób zbierania i magazynowania odpadów, transport, przetwarzanie odpadów, późniejsze postępowanie z odpadami. Ilość odpadów należy określić np. [kg/miesiąc], [Mg/rok] – na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji przedsięwzięcia).
   - prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   Karta powinna zawierać ww. dane z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

  2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia o zakresie j.w.;

UWAGA:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy wykonawcą jest zespół autorów, kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 i zawierać dane, o których mowa w art. 66 ww. ustawy, oraz datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem wraz z imionami, nazwiskami i podpisami członków zespołu autorów.
- wymagane jest oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy, stanowiące załącznik do raportu (oświadczenie powinno zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”). 

 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy – należy go oznaczyć i opisać (w 4 egzemplarzach);

 2. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 ww. ustawy (w 4 egzemplarzach);

 3. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy;

 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;), z zastrzeżeniem ust. 1a (Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 tj. wypisu z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 tj. wypisu z rejestru gruntów, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10).;

 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.).
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
  • Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:
   1) tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
   2) tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
   3) graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF.
  • Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

UWAGA:

 1. W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się lub zamierza ubiegać się o finansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej należy podać nazwę programu, osi, działania lub nazwę projektu oraz jego numer.

 2. W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie ma być realizowane przez Gminę Gryfino lub podmiot od niej zależny, należy zawrzeć taką informację w przedmiotowym wniosku.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia;

 • 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
lub
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
lub
w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 35 § 5 kpa - do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska) – tel.: 91 416 20 11, 91 416 22 10 wew. 512, 113; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.