Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

I. Gospodarka Przestrzenna

 1. Ustalanie warunków zabudowy
 2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 4. Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 7. Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
 8. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

II.  Ochrona środowiska:

 1. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 2. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. Zatwierdzenie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmianę stanu wód na ich gruntach
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
 5. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 6. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu
 7. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 8. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gryfino
 9. Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
 10. Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 11. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 12. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
 13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła