Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK II/1G

31.01.2019 r.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH  W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY
Podstawa prawna:
1. art. 18 ust 1 pkt 1 lit a-b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),
2. §11 pkt 1, §13-§17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.  z 2013 poz. 916).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy  lub ,
 2. załączniki:
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub kopia licencji,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

II. OPŁATY:
opłata administracyjna:

 • za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
  • do 1 roku     100,00 zł
  • do 2 lat        150,00 zł
  • do 3 lat        200,00 zł
  • do 4 lat        250,00 zł
  • do 5 lat        300,00 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia  - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia  - 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu nie zgłoszonego w zezwoleniu)

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę:

 • za wydanie zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

w przypadku wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia ponosi się opłatę:

 • za wydanie zezwolenia - jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu nie zgłoszonego w zezwoleniu)

w przypadku utraty albo zniszczenia zezwolenia lub wypisu z zezwolenia ponosi się opłatę:

 • za wydanie wtórnika zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy)
 • za wydanie wtórnika zezwolenia - 25% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu)

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I/O. 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 208, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.