Najem lokalu komunalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/1I

25.01.2023 r.

NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO

Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.172 ze zm.),
2. § 14 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o najem lokalu komunalnego  lub ,
 2. załączniki:
  • deklaracja o dochodach  lub ,
  • podanie uzasadniające wniosek o najem lokalu komunalnego
  • inne dokumenty (np. zaświadczenia lekarskie)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach  lub
  • oświadczenie o nieudokumentowanych dochodach  lub ,
  • oświadczenie o stanie majątkowym  lub ,

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zależny od dostępności wolnych lokali

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów. Kompletny wniosek podlega wstępnej weryfikacji, a w dalszej kolejności przedłożony zostaje Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania. Pozytywnie zaopiniowany wniosek zostaje przyjęty do realizacji, a w dalszej kolejności wnioskodawca ujęty zostaje do listy mieszkaniowej. Złożone wnioski podlegają corocznej weryfikacji i każdorazowo, do momentu wydania skierowania do zawarcia umowy najmu, muszą spełniać warunki określone stosowną uchwałą Rady Miejskiej.