Wydanie zgody na zamianę lokalu z urzędu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/11I

25.01.2023 r.

WYDANIE ZGODY NA ZAMIANĘ LOKALU Z URZĘDU
Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.172 ze zm.),
2. § 24 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o zamianę lokalu  lub ,
  2. załączniki:
    • deklaracja o dochodach  lub ,
    • inne dokumenty (np: orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności itp.)
    • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach  lub ,
    • oświadczenie o nieudokumentowanych dochodach  lub ,

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zależny od dostępności wolnych lokali

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
Uwaga: Ze względu na fakt ograniczoności mieszkaniowego zasobu gminy wydanie zgody na zamianę lokalu z urzędu jest uzależnione od wydania przez Komisję Mieszkaniową pozytywnej opinii w kwestii spełniania przez wnioskodawców wymogów formalnych określonych we wniosku. Po przeprowadzonej weryfikacji przez Komisję wnioskodawca zostaje umieszczony na liście osób oczekujących na zamianę.