Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/1L

07.03.2024r.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18, ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/487/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy Gryfino i Uchwałą Nr L/506/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży wraz z załącznikami
 lub

II. OPŁATY:

 1. Nie podlega opłacie skarbowej.
 2. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA:
  - Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi: opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  - 525 zł za zezwolenie do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 2.100 zł za zezwolenie powyżej 18 % zawartości alkoholu.

  - Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

  - Opłata winna być wnoszona na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro),  nr pokoju 202, nr telefonu 91 416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.