Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

I. Alkohol - zezwolenia

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie jednorazową na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
 4. Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 

II. Działalność gospodarcza

 1. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
 2. Wniosek o wpis do CEIDG

III. Dzierżawa gruntu

 1. Wydzierżawienie gruntu
 2. Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu / najmu lakalu
 3. Przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy
 4. Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 5. Cesja umowy dzierżawy gruntu
 6. Wynajęcie lokalu 

IV. Nabywanie gruntów - procedury

 1. Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
 2. Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

V. Lokale - procedury

 1. Nabycie lokalu użytkowego
 2. Nabycie lokalu mieszkalnego
 3. Zwrot kaucji mieszkaniowej

VI. Nieruchomości - procedury

 1. Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości
 2. Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości
 3. Ustalenie numeru porządkowego
 4. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu/gruntowa
 5. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
 6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
 7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 8. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)
 9. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (rolnej lub leśnej)
 10. Nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej)
 11. Zamiana nieruchomości

VII. Reklamy - umieszczanie

 1. Udostępnianie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam

VIII. 

IX. Użytkowanie wieczyste - procedury

 1. Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu
 2. Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 4. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 5. Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa
 6. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

X. Zaświadczenia

 1. Zaświadczenie w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwa rolne
 2. Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
 3. Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 4. Zaświadczenie o spłacie należności
 5. Zaświadczenie o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 6. Zaświadczenie o wielkości posiadanych użytków rolnych
 7. Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych
 8. Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym

XI. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie - pól namiotowych:

 1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 2. Zawiadomienie o zakończeniu usług hotelarskich
 3. Zgłoszenie zmiany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie