Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

I. Alkohol - zezwolenia

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie jednorazową na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
 4. Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 
 6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte
 7. Wniosek o zmianę danych stanu faktycznego i prawnego, zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

II. Działalność gospodarcza

 1. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
 2. Wniosek o wpis do CEIDG

III. Dzierżawa gruntu

 1. Wydzierżawienie gruntu
 2. Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu / najmu lakalu
 3. Przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy
 4. Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 5. Cesja umowy dzierżawy gruntu
 6. Wynajęcie lokalu 

IV. Nabywanie gruntów - procedury

 1. Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
 2. Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

V. Lokale - procedury

 1. Nabycie lokalu użytkowego
 2. Nabycie lokalu mieszkalnego
 3. Zwrot kaucji mieszkaniowej

VI. Nieruchomości - procedury

 1. Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości
 2. Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości
 3. Ustalenie numeru porządkowego
 4. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu/gruntowa
 5. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
 6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
 7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 8. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)
 9. Zatwierdzenie podziału nieruchomości (rolnej lub leśnej)
 10. Nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej)
 11. Zamiana nieruchomości

VII. Reklamy - umieszczanie

 1. Udostępnianie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam

VIII. 

IX. Użytkowanie wieczyste - procedury

 1. Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu
 2. Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 4. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 5. Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa
 6. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

X. Zaświadczenia

 1. Zaświadczenie w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwa rolne
 2. Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
 3. Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 4. Zaświadczenie o spłacie należności
 5. Zaświadczenie o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 6. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
 7.  
 8. Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym

XI. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie - pól namiotowych:

 1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 2. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
 3. Zgłoszenie zmiany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie