Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zmiany treści tej licencji

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. VIII/1E

30.01.2018r.

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ LUB DOKONANIE ZMIANY TREŚCI TEJ LICENCJI NA TERENIE GMINY GRYFINO

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta i Gminy Gryfino   lub
  2. Załączniki:
    • Oświadczenie o niekaralności osoby prowadzącej działalność gospodarczą  lub .
    • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców  lub .
    • Kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję)
    • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Do wglądu:
Oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

II. OPŁATY:
Opłata administracyjna wnoszona przed złożeniem wniosku za udzielenie licencji na okres:
   - od 2 do 15 lat - 200 zł
   - powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
   - powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
Opłata administracyjna (wnoszona przed odbiorem licencji) za zmianę treści licencji udzielonej na okres:
   - od 2 do 15 lat - 20 zł
   - powyżej 15 do 30 lat - 25 zł
   - powyżej 30 do 50 lat - 30 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG) znajdujący się w budynku Banku Pekao SA I Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3, (II piętro, pok. 200), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 400.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.