Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką lub zmiany treści tej licencji na terenie Gminy Gryfino

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK II/3

10.05.2024r.

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ LUB DOKONANIE ZMIANY TREŚCI TEJ LICENCJI NA TERENIE GMINY GRYFINO

Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o udzielenie licencji, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta i Gminy Gryfino  lub
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie o niekaralności z KRK
  • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 1)  lub
  • oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)  lub
  • wykaz kierowców (załącznik nr 3)  lub
  • wykaz pojazdów (załącznik nr 4)  lub
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
  • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu)
  • kserokopia orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu)
  • kserokopia orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu)

II. OPŁATY:

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.

 1. opłata administracyjna za udzielenie licencji na okres:
  - od 2 do 15 lat - 200 zł + 11% za każdy wypis
  - powyżej 15 do 30 lat - 250 zł + 11% za każdy wypis
  - powyżej 30 do 50 lat - 300 zł + 11% za każdy wypis
 2. opłata administracyjna za zmianę treści licencji udzielonej na okres:
  - od 2 do 15 lat – 20,00 zł
  - powyżej 15 do 30 lat – 25,00 zł
  - powyżej 30 do 50 lat – 30,00 zł
 3. opłata administracyjna za zmianę wypisu z licencji:
  - od 2 do 15 lat – 22,00 zł
  - powyżej 15 do 30 lat – 27,50 zł
  - powyżej 30 do 50 lat – 33,00 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 16 (parter, pok. 8),
nr telefonu 91-416-20-11 wew. 208 e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.