Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO II/3C

14.05.2020r.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZGODNIE
Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ

Przepisy prawa:
1. Art. 22, 31-32, 83, 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
4. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1480)
5. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie  lub .
 2. Dokument tożsamości:
  • dowód osobisty lub paszport
 3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A.  w Gryfinie i kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Do 7 dni.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie
wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
 2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
 3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. konsula.
   Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
   1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
   2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
    W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa  dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku  wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.