Rejestracja zgonów

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO III/1C

14.05.2020r.

REJESTRACJA ZGONÓW

Podstawa prawna:
1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2224 ze zm.).
2. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1000).
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
5. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
6. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1473).
7. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1397).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej  - jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:
  • dowód osobisty lub paszport
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika   lub .

II. OPŁATY:

 1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
 3. Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. w Gryfinie i w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e- mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Sporządzenie aktu zgonu.
 2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
 4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
 5. Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.