Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/1A

25.01.2019r.

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA
SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 

Podstawa prawna:
1. Art. 22, 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
4. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.).
5. Art. Art.35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie  lub .
 2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
  • dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. w Gryfinie i kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e- mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu  w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody
Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie  w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
 2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.