Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/2A

25.01.2019r.

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 Przepisy prawa:
1. Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)
2. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682.)
3. Art. 35, 57, 76 a, 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).
6. Art. 34 pkt. 16 Ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. 2018 poz. 2141 ze zm.)
7. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie  lub .
  2. Dokument tożsamości strony:
    • dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A.  w Gryfinie i kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC. usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej  o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej  zmiany nazwiska.
    Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Gryfinie. W sytuacji, gdy  małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia   przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do  właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej  o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

  2. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Gryfinie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu  cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Dowodem  rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.

  3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta  osoba się posługuje.