Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/3E

21.02.2024

OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA
 SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2809 ze zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie lub .
 2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka.
  • dowód osobisty lub paszport
II. OPŁATY:
Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie.
 2. Do miesiąca , a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu)
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)