Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/3B

30.01.2020

OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY
 OJCA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna:
1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)
2. Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1480).
4. Art. 35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie lub .

 2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka.
  * dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie.

 2. Do miesiąca , a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e- mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu)

 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.