Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego /złote gody/

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO VII/1D

21.02.2024r.

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz. U. z 202 r., poz. 2053 ze zm.).
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Kierownik Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Uroczyste wręczenie medali przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP
    o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

  3. O terminie uroczystości jubilaci zostają powiadomieni listownie przez Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego.

  4. Dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na uroczystej gali.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)