Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMI I/1E

09.02.2024r.

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 20 pkt 8), art. 40 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 14a, 14aa, 14b, 15 art. 40d i 40e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688 z późn. zm./, Uchwały Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1035 z późn. zm./,

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (w celu prowadzenia robót; umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej; na umieszczenie urządzeń, obiektów obcych w pasie drogowym oraz reklam)  lub
 2. Załączniki:
  • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów.
  • Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza. widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
  • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  • Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu - wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnego pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: zwolnione

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 § 3 kpa - do miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Rozwoju (BMI.)
- Referat Inwestycji (BMI.RI), nr pokoju 11, nr telefonu 91 416-20-11 w. 311,
e-mail: inwestycje@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.