ROK 2002

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
oraz  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat


Gryfino, luty 2003r.

Wysoka Rado ! 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2002 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVII/494/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. i ustalał:

 • dochody w wysokości                                           46.000.000,00 zł
 • wydatki w wysokości                                            45.173.812,00 zł
 • nadwyżka budżetu Gminy w wysokości                    826.188,00 zł

/ z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu /

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz uchwał Organu Wykonawczego Gminy – zestawienie podjętych uchwał otwiera część tabelaryczną niniejszego sprawozdania.

Rada Miejska oraz Organ Wykonawczy Gminy podjęły w ciągu roku 2002r. uchwały, którymi wprowadzono (działając w granicach swoich kompetencji) zmiany budżetu i w budżecie, polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych niektóre uchwały Organu Wykonawczego Gminy były podejmowane po uzyskaniu pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej jako komisję właściwą do spraw budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino

na rok 2002, według stanu na dzień 31grudnia 2002r. kształtował się następująco:

 • dochody w wysokości                                           47.308.283,00 zł
 • wydatki w wysokości                                            48.504.789,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości                              1.196.506,00 zł

 Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień

31 grudnia 2002 r. kształtowało się następująco:

 • dochody w wysokości                                          44.568.453,00 zł
 • wydatki w wysokości                                            44.697.404,00 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w  94,2 % 

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

Dochody własne    
 • planowano w wysokości               30.406.533,00 zł
 • wykonano w wysokości                27.703.549,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w    91,1%                              

Dotacje        
 • planowano w wysokości               5.280.547,00 zł
 • wykonano w wysokości                5.243.701,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w  99,3%

Subwencja ogólna    
 • planowana w wysokości               11.621.203,00 zł
 • wykonana w wysokości                11.621.203,00 zł

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w    92,2 % 

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

Wydatki bieżące     
 • planowano w wysokości               43.751.934,00 zł
 • wykonano w wysokości                41.017.888,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  93,8%  

Wydatki majątkowe: 

 • planowano w wysokości                4.752.855 ,00 zł
 • wykonano w wysokości                3.679.516 ,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 77,4% 

              

Realizacja wydatków bieżących stanowiła 91,7% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 8,2% wydatków ogółem.

Tabela Nr 2 przedstawia dochody i wydatki, ich plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 r.

Przedstawione wskaźniki wykonania budżetu – zarówno w odniesieniu do dochodów jak i wydatków – można ocenić pozytywnie:

plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy niekorzystnych warunkach społeczno-gospodarczych, plan wydatków wykonany jest w wysokościach niższych niż planowano, realizacja wydatków zdeterminowana była mniejszymi wpływami dochodów. Wysokość poniesionych wydatków świadczy z jednej strony o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i poszukiwaniu zaleconych przez Radę Miejską  oszczędności, a z drugiej – o realizowaniu zaplanowanego zakresu zadań. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2002r. przewidywał dochody w wysokości 47.308.283,00 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 44.568.453,00 zł. 

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

 • Dochody własne:
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 92,5%
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 141,4%
 • podatek rolny – plan wykonano w 94,7%
 • podatek od nieruchomości - plan wykonano w 94,5%
 • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 186,8%
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 152,8%
 • opłata skarbowa – plan wykonano w 123,3%
 • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 63,6 %
 • dochody z majątku gminy – plan zrealizowano w 95,2%
 • podatek leśny – plan zrealizowano w 117,4%
 • podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 72,4%
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 50,9%
 • opłata targowa – plan zrealizowano w 82,7%
 • opłata administracyjna – plan zrealizowano w 60,8%
 • opłaty adiacenckie – plan zrealizowano w 12,1%
 • pozostałe dochody – plan wykonano w 109,0%
 • Dotacje:
 • dotacje z budżetu państwa – plan zrealizowano w 99,4%,
 • dotacje na podstawie porozumień z j.s.t – plan zrealizowano w 97,8%,
 • środki na dofinansowanie zadań z innych źródeł – plan zrealizowano w 100% 

W roku 2002 pomimo podejmowanych działań egzekucyjnych w stosunku do podatników, realizacja dochodów własnych z tytułu podatków: rolnego i od nieruchomości przebiegała z ogromnymi trudnościami.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu roku rozpatrzył dużo większą niż w analogicznym okresie lat poprzednich ilość wniosków od podatników o odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Większość wniosków rozpatrywanych przez Organ Wykonawczy Gminy dotyczyła również umorzenia zaległości podatkowych z powodu braku możliwości egzekucji podatków od podatników nie posiadających żadnych źródeł dochodów a korzystających z zasiłków pomocy społecznej.

Mniejsza ilość miejsc pracy i rosnące bezrobocie w 2002 roku były przyczyną mniejszego niż zakładano zrealizowania udziałów we wpływach do budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stosunku do planowanych dochodów na rok 2002 z tytułu opłat adiacenckich plan zrealizowano w 12,1%. Planowana kwota dochodów z tytułu opłat adiacenckich obejmowała wszystkich uczestników scalania i podziału nieruchomości, w oparciu o wyceny szacunkowe.

W 2002 roku wydano 29 decyzji ustalających opłaty adiacenckie, z tego 19 to decyzje ostateczne, natomiast w stosunku do 10 uczestników scalania trwa ponowne rozpatrzenie sprawy, po wniesionych odwołaniach.

Korzystając z Ustawy o gospodarce nieruchomościami która daje możliwość rozłożenia na okres dziesięciu lat opłaty adiacenckiej, 18 uczestników skorzystało z tej formy płatności tak więc do budżetu wpływają określone raty a nie opłaty jednorazowe.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu 2002 roku dołożył wszelkich aby realizacja dochodów mogła być zgodna z planem.

W ciągu roku budżetowego na bieżąco monitorował wykonanie planu dochodów, w celu utrzymania dyscypliny finansów publicznych ograniczano wydatki tak, aby budżet roku 2002 pozostał zrównoważony bez zaciągania zobowiązań kredytowych na realizację wydatków bieżących.

Należy podkreślić, że zarówno działania Rady Miejskiej w obniżeniu górnych granic stawek podatkowych oraz działania Organu Wykonawczego Gminy udzielających ulg, odroczeń w podatkach miały na celu z jednej strony stworzenie dogodnych warunków do rozwoju regionu a z drugiej strony zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów do realizowania zadań własnych w wydatkach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku
wyniosły w 2002 r.                            2.162.565,00 zł

w tym:

 • w podatku rolnym                                  351.702,00 zł
 • w podatku od nieruchomości               1.810.863,00 zł

Obniżenie stawek podatkowych w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem stanowi 4,6 %,

natomiast w odniesieniu do planowanych dochodów własnych stanowi 7,1%

Udzielono w 2002 r. ulg i odroczeń w podatkach na kwotę     364.615,00 zł

w tym:

 • w podatku rolnym                                                                                     4.952,00 zł
 • w podatku od nieruchomości                                                                269.680,00 zł
 • w podatku leśnym                                                                                          17,00 zł
 • w podatku od środków transportowych                                                 78.218,00 zł
 • w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej            5.433,00 zł
 • w podatku od spadków i darowizn                                                           6.315,00 zł

Udzielone ulgi i odroczenia stanowią 0,81% dochodów wykonanych ogółem i 1,3% dochodów własnych wykonanych.

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002r. wg działów klasyfikacji budżetowej,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 wg działów, rozdziałów i paragrafów,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 według rodzajów,
 • Tabela Nr 6 przedstawia dochody – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 wg dochodów podatkowych.
 • Tabela Nr 7 przedstawia dochody – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 według źródeł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

 • Rolnictwo i Łowiectwo – plan dochodów zrealizowano w  124,9% 
 • Leśnictwo – plan dochodów zrealizowano w 110,1%
 • Górnictwo i Kopalnictwo – plan dochodów zrealizowano w 169,0% 
 • Transport i Łączność - plan dochodów zrealizowano w  100,1% 
 • Gospodarka Mieszkaniowa - plan dochodów zrealizowano w   68,5% 
 • Działalność Usługowa - plan dochodów zrealizowano w   193,2%
 • Administracja Publiczna - plan dochodów zrealizowano w104,2% 
 • Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - plan dochodów zrealizowano w  100,0%
 • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan dochodów zrealizowano w  107,8%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  - plan dochodów zrealizowano w   94,6%
 • Różne rozliczenia – plan dochodów zrealizowano w   99,4%
 • Oświata i Wychowanie - plan dochodów zrealizowano w  97,9%
 • Ochrona Zdrowia - plan dochodów zrealizowano w 100,0%
 • Opieka Społeczna - plan dochodów zrealizowano w 99,8%
 • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan dochodów zrealizowano w    100,0%
 • Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan dochodów zrealizowano w 94,3%
 • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan dochodów zrealizowano w   106,2%

Analiza dochodów podatkowych w zakresie zaległości i nadpłat w podatkach wskazuje, iż:

zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2002 roku wynoszą

ogółem                                                                                       4.819.959,00 zł

w tym:

 • podatek rolny                                                                                284.180,00 zł
 • podatek od nieruchomości                                                          1.415.602,00 zł
 • podatek leśny                                                                                       631,00 zł
 • podatek od środków transportowych                                             373.926,00 zł
 • opłata adiacencka                                                                              9.586,00 zł
 • podatek od spadków i darowizn                                                        1.201,00 zł
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej                                369.905,00 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych                                                  98,00 zł
 • podatek od posiadania psów                                                           16.659,00 zł
 • opłata skarbowa                                                                                   300,00 zł
 • dochody z majątku                                                                         619.933,00 zł
 • pozostałe dochody                                                                      1.654.199,00 zł
 • dotacje na podstawie porozumień j.s.t.                                             73.739,00 zł
nadpłaty w podatkachna dzień 31 grudnia 2002 wynoszą ogółem 143.796,00 zł Per saldo zaległości w podatkach wynosi 4.676.163,00 zł

We wszystkich sprawach dotyczących zaległości podatkowych toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy.

Mając na uwadze fakt, że zdolność płatnicza podatników w ciągu ostatnich lat znacznie zmalała oraz zważywszy iż wysokość podatków ustalanych przez Radę Miejską pozostaje poniżej górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, dołożono wszelkich starań aby wykonanie dochodów nie spowodowało drastycznej redukcji wydatków, wykonanie budżetu po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w roku 2002 zostały na dzień 31 grudnia 2002 r. wykonane w wysokości 44.697.404,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 92,2% .

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

Tabela Nr 8 przedstawia wydatki - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 wg działów klasyfikacji budżetowej, Tabela Nr 9 przedstawia wydatki – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 wg działów, rozdziałów i paragrafów, Tabela Nr 10 przedstawia wydatki bieżące i majątkowe – struktura rodzajowa, Tabela Nr 11 przedstawia wydatki – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 wg kierunków wydatkowania, Tabela Nr 11 a przedstawia wydatki – plan i wykonanie zadania zlecone, zadania na podstawie porozumień, Tabela Nr 11b przedstawia plan i wykonanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Tabela Nr 11 c przedstawia plan i wykonanie wydatków zadania wspólne na podstawie umów porozumień j.s.t. Tabela Nr 11 d przedstawia wykonanie dotacji z budżetu gminy

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

 • Rolnictwo i Łowiectwo – plan wydatków zrealizowano w 78,7% 
 • Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę   plan wydatków zrealizowano w  100,0%
 • Transport i Łączność - plan wydatków zrealizowano w  83,0%
 • Turystyka - plan wydatków zrealizowano w    52,0% 
 • Gospodarka Mieszkaniowa - plan wydatków zrealizowano w  76,5% 
 • Działalność Usługowa - plan wydatków zrealizowano w   71,2% 
 • Administracja Publiczna - plan wydatków zrealizowano w   93,0%
 • Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - plan wydatków zrealizowano w 100,0% 
 • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan wydatków zrealizowano w   94,0% 
 • Obsługa Długu Publicznego - plan wydatków zrealizowano w  94,8% 
 • Oświata i Wychowanie - plan wydatków zrealizowano w 94,9%
 • Ochrona Zdrowia - plan wydatków zrealizowano w   82,9%,
 • Opieka Społeczna - plan wydatków zrealizowano w   99,4%
 • Edukacyjna Opieka Wychowawcza  - plan wydatków zrealizowano w   97,7%
 • Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan wydatków zrealizowano w  79,3%
 • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan wydatków zrealizowano w   82,8%
 • Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody - plan wydatków zrealizowano w  50,0% 
 • Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków zrealizowano w   99,5%

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów dowodzi, że w żadnym rozdziale i paragrafie nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

Przedstawione w tabeli wydatki bieżące i majątkowe – struktura rodzajowa, obrazują zakres realizowanych zadań w poszczególnych działach i rozdziałach z wyszczególnieniem kwot na wydatki bieżące i majątkowe.

W roku 2002  wydatkowano środki na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji oraz remontów. W budżecie 2002r. w wydatkach bieżących i majątkowych zrealizowano nowe zadania inwestycyjne i remontowe w działach drogi publiczne i gminne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Wykonanie wydatków za rok 2002  należy ocenić pozytywnie.

INWESTYCJE  KONTYNUOWANE w 2002 roku

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej „Gryfino Północ”.
 • III etap modernizacji drogi krajowej nr 31,budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi.
 • Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody Dębce.
 • Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów w Gryfinie.
 • Kolektor w rejonie ulic Łużycka, Rapackiego.
 • Budowa i remonty wiat przystankowych – kontynuacja Programu Budowy Wiat Przystankowych.
 • Budowa ulicy Orląt Lwowskich – zakończenie robót.
 • Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie.
 • Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie.
 • Wymiana stolarki okiennej i remont dachu w Gimnazjum w Gryfinie.
 • Zakończenie remontu w budynku OPS w Gryfinie
 • Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  - wymiana węzła cieplnego instalacji c.o., remont korytarzy i schodów, remont pomieszczeń kotłowni.
 • Budowa remizy OPS w Chwarstnicy – zakończenie.

NOWE  ZADANIA  INWESTYCYJNE  I  REMONTOWE  REALIZOWANE W  2002 ROKU

Remont budynków komunalnych: Docieplenia:

Mieszka I-go nr 27, Daleszewo  nr 19, Kościelna nr 25 w Gryfinie, Kościelna nr 18-22 w Gryfinie, Bol.Chrobrego nr 5, Łużycka nr 61, Wojska Polskiego nr 10.

Remonty dachów:

Budynki przy ulicy:  Armii Krajowej nr 10, Garbarska nr 2, Łużycka nr 78, Mieszka I nr 23-25 w Gryfinie , Wirowska nr 1 w Wełtyniu , Daleszewo nr 19 remont instalacji c.o. i gazowej w budynku przy ul. Fabrycznej 24.

Adaptacja – przebudowa lokali na mieszkania komunalne – 3 mieszkania w Wełtyniu oraz 2 mieszkania w Drzeninie. Odwodnienie terenu i budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gardnie. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Parsówek Remont dachu w Przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie. Budowa sieci energetycznej i oświetleniowej przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie. Modernizacja istniejącego oświetlenia w Parku Miejskim , w rejonie schodów na osiedle Górny Taras.

W zakresie dróg gminnych:

Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulic Kołątaja i Pomorskiej w Gryfinie. Budowa Drogi Krzypnica – Marwice. Budowa Drogi Stare Brynki – II etap. Remonty dróg gminnych : w Pniewie, w Czepinie, Gryfinie, Żabnicy, Żórawie, Żórawki, Dołgie, Wełtyń. Zagospodarowanie parku Miejskiego, skweru przy ul.Rapackiego, nabrzeża w rejonie ul. Energetyków. Przebudowa nawierzchni ul. Krzywoustego, Garbarskiej i Staszica.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w roku 2002 był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 • Przedszkola
 • Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2002r przedstawia tabela Nr 13 a, zestawienie wydatków – plan i wykonanie na dzień 31grudnia 2002r. przedstawia tabela Nr 13 b.

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 98,7%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 14.

Przychody zostały wykonane w 89,8% w stosunku do planu na kwotę 3.595.302,00 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 96,2% w stosunku do planu na kwotę 3.853.202,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 257.900,00 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 15.

Przychody zostały wykonane w 80,6% w stosunku do planu na kwotę 881.890,00 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 83,2% w stosunku do planu na kwotę 869.962,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11.928,00 zł

Tabela Nr 16 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie.

Plan przychodów został wykonany w 95,6%,wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2002r  wyniosło 709.585,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 580.048,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 90,3%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 129.537,00 zł.

Tabela Nr 17 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne.

Plan przychodów został wykonany w 247,0% ,wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2002r wyniosło 8.636,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 4.806,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.830,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje pro-ekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli Nr 18 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2002r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane przychody wynosiły 5.266.240,00 zł, wykonano plan w 114,4% na kwotę 6.026.376,00 zł.

Planowane wydatki wynosiły 5.266.240,00 zł , wykonano plan w 79,9% na kwotę 4.209.909,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.816.467,00 zł.

 Wykaz przychodów i zadań rzeczowych oraz poniesione  nakłady zaprezentowano w tabeli Nr 19.

DŁUG PUBLICZNY

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów gminy w tym roku budżetowym.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz spłat kwot poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

                

Na dzień 31 grudnia 2002r. dług wynosił            1.778.439,00 zł

w tym:

 • długoterminowe kredyty                        1.580.700,00 zł
 • wymagalne zobowiązania                          197.739,00 zł
    

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego  Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu zastał wykonany prawidłowo. Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu  za  rok 2002 .

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 28 lutego  2003 r.