Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2004 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2004 rok.

 załącznik nr 1                        
do Uchwały nr XXX/417/05
Rady Miejskiej w Gryfinie    
 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

ZA 2004 ROK.

 

Komisja Rewizyjna pracując w składzie:

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego
 3. Józef Gutkowski - Członek
 4. Jan Bielecki - Członek
 5. Janusz Skrzypiński - Członek

zrealizowała uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2004 w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 24 posiedzenia. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Miasta i Gminy. Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta i Gminu Gryfino za 2003 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania:

 • przeprowadziła kontrolę inwestycji komunalnej pn. „Rekultywacja nieczynnego  wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”,
 • dokonała oceny zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 rok,
 • dokonała oceny projektu budżetu na 2005 rok,
 • opracowała projekt planu pracy Komisji na 2005 rok,
 • członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Międzyzdrojach organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. W związku z kontrolą inwestycji pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” Komisja wnioskowała o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  • czy został naruszony art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych?;
  • czy inwestor bezprawnie rozporządził finansami publicznymi, o których mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych?;
  • czy został naruszony art. 77 ustawy o finansach publicznych?;
   Ponadto Komisja wnioskowała o uwzględnienie w wydanej opinii aspektów ekonomicznych zagadnienia w szczególności możliwości odstąpienia od kontraktu oraz obciążenia wykonawcy karami umownymi za niedotrzymanie warunków umowy tj. terminu wykonania zadania, a w takiej sytuacji o zbadanie - czy nie naruszono interesów majątkowych Gminy Gryfino co mogło skutkować popełnieniem przestępstwa opisanego w art. 296 i art. 305 §2 Kodeksu karnego.
 2. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji w zakresie sposobu przekształcania użytkowania wieczystego we własność na nieruchomościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Komisja wnioskowała o dostarczenie informacji z uwzględnieniem opinii dotyczącej sytuacji prawnej i technicznej budynku przy ul. Niepodległości 18 w Gryfinie.
 4. Komisja wnioskowała o podjęcie rozmów z Sołtysem Sołectwa Chwarstnica Panią Grażyną Bącelą oraz radnym Józefem Gutkowskim w celu weryfikacji stwierdzenia, że młodzież z miejscowości Chwarstnica nie jest zainteresowana działalnością świetlicy.
 5. Komisja wnioskowała o zbadanie sytuacji związanej z nieopłaceniem podatku od nieruchomości przez spółki komunalne w latach 1999 - 2000 oraz z latach wcześniejszych.
 6. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. przyczyn odmowy zwrotu kaucji mieszkaniowej pp. Zofii i Leopoldowi Hrynkiewicz zam. w Gryfinie przy ul. Szczecinskiej 15/2.
 7. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji czy przepisy prawa dopuszczają możliwość udzielania bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w prawo własności.
 8. Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji czy w Urzędzie Miasta i Gminy przestrzegane są terminy administracyjne przy udzielaniu odpowiedzi obywatelom.
 9. Komisja wnioskowała o przedstawienie dokumentów dotyczących kosztów naprawy samochodu osobowego Opel Omega w 2002 r i w 2003 r., w szczególności o przedstawienie faktur dotyczących zakupu części do naprawy samochodu, faktur związanych z kosztem prowadzonych napraw, dokumentów dotyczących ogłoszenia przetargu i sprzedaży samochodu.
 10. Komisja wnioskowała o przedstawienie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, tzw. „białego domku”, w tym odpowiedzi udzielonej oferentom i całej korespondencji prowadzonej z oferentami.
 11. Komisja wnioskowała o przedstawienie pełnej dokumentacji związanej z zakupem samochodu PEUGEOT 607, tj. faktury zakupu, wypłaty zaliczki, uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.
 12. Komisja wnioskowała o dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia inwestycji wykonanych w 2004 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
 13. Komisja wnioskowała o dostarczenie radnemu panu Józefowi Gutkowskiemu pisemnej informacji nt. zaawansowania prac przy realizacji inwestycji pn. „Kanalizacja w m. Drzenin - budowa przepompowni ścieków PD w Drzeninie i rurociągu tłocznego ścieków RT 0 DG Drzenin - Gardno”.
 14. W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Remonty w szkołach podstawowych” Komisja wnioskowała o rozpisanie poszczególnych pozycji kwotowo oraz podanie, czy inwestycje realizowane były po ogłoszeniu przetargów.
 15. W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „ Szczegółowy wykaz zadań” Komisja wnioskowała o udzielenie pisemnej informacji, które zadania wykonane były na bazie ogłoszonych przetargów, zamówień z wolnej ręki lub usuwania awarii. w przypadku zbiorczego. W przypadku zbiorczego zestawienia np. poz. nr 9 ww. wykazu rozpisania kosztów remontów dachów pod poszczególnymi numerami budynków.
 16. W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „szczegółowy wykaz remontu UM iG” Komisja wnioskowała o szczegółowe rozpisanie remontu UMiG, ze wskazaniem
  • która łazienka została wyremontowana?;
  • kto opracował koncepcję punktu informacyjnego?;
  • na czym polegała adaptacja pomieszczeń na Gminne Centrum Reagowania?;
  • czy na rozbiórkę garażu wykonany był projekt?;
  • które zadania realizowane były poprzez przetarg, a które w formie zamówienia z wolnej ręki lub w formie remontów?.
 17. W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych  za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Szczegółowy wykaz remontu UMiG” Komisja wnioskowała o:
  1. dokumentację dotyczącą zadania pn. „Remont elewacji budynku” tj.
   • specyfikację zamówienia,
   • kosztorys inwestorski
   • druki zamówień publicznych ZP Nr 13, 14, 15, 16 i 17,
   • kopię zaświadczenia firmy która wygrała przetarg – czy jest upoważniona do wykonania robót, które podlegają konserwacji zabytków,
   • kosztorys powykonawczy,
   • kosztorysy wykonawcze do Protokołu konieczności Nr 1 i Nr 2,
   • protokół końcowy odbioru,
   • aneks Nr 1,
   • informację w jakiej wysokości zaplanowane były środki finansowe na ww. zadanie,
   • kopię ogłoszeń przetargowych ze wskazaniem sposobu ogłoszeń na zadania: „ Remont elewacji” i „Wykonanie instalacji elektrycznej”.
  2. dokumentację dotyczącą zadania pn. „Remont łazienki na piętrze  przy schodach”:
   • czy była spisana umowa i kosztorys inwestorski  na modernizację łazienki na I piętrze UMiG,
   • uzupełnienie rachunków zakupu wyposażenia łazienki na I  piętrze UMiG
  3. dokumentację dotyczącą zadania pn. „Oprawy oświetleniowe” oraz  „Wykonanie instalacji elektrycznej”
   • z jakich środków sfinansowano oświetlenie budynku UMiG oraz zakup materiałów,
   • wymienienie personalne wszystkich inspektorów nadzoru uczestniczących w zadaniu pn. „Remont elewacji budynku UMiG” oraz „Wykonanie instalacji elektrycznej budynku UMiG” – wynagrodzenie inspektorów ze wskazaniem – kto je wypłacił.
 18. W związku z ogłoszeniem w biuletynie zamówień publicznych zadania pn. „Budowa stadionu na Górnym Tarasie” Komisja wnioskowała o specyfikację dotyczącą tego zadania oraz terminu i sposobu ogłoszenia przetargu.
 19. Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji dotyczącej nakładów poniesionych na remizę w Radziszewie w ciągu ostatnich 3 lat.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała, aby materiały sesyjne były dostarczane radnym zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Gryfinie, tj. na 10 dni przed sesją.
 2. Komisja wnioskowała o zobowiązanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania materiałów zgromadzonych przez Komisję Rewizyjną do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia - czy przy sporządzaniu dokumentów związanych z zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607 nie popełniono przestępstwa z art. 271 § 1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego poprzez potwierdzenie nieprawdy przez funkcjonariuszy publicznych w protokole przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę z dnia 30 stycznia 2004 r.
 3. Komisja sporządziła dwie opinie do Rady Miejskiej:
  • dotyczącą kwestii budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, tzw. „białego domku”
  • dotyczącą zakupu samochodu osobowego marki Peugeot 607.