Plan pracy na 2006 r.

Plan pracy na 2006 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2006 rok.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 3. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.
 4. Wizytacja schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali oraz rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Gminy Gryfino (droga S-3).
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w firmie GRYFSKAND i GRYFSKAND 2.
 3. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 4. Zapoznanie się z wynikami badań poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń przy  drodze krajowej nr 31.
 5. Zapoznanie się z zasadami wykorzystania biomasy w ZE "Dolna Odra" S.A.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym.
 2. Informacje o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego  dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy Gryfino.
 3. Informacja nt. utylizacji eternitu.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca  zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy.
 2. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości.
 2. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego  Dolina Dolnej Odry.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przegląd placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w Pralni Fliegel-textilservice.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień  z podatku od nieruchomości planowanych na 2007 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do "akcji zima  2006 - 2007".
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2007 rok w zakresie  inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych w Poznaniu POLEKO 2006.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na  terenie Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz