Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2005r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2005r.

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

 1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Jacek Warda - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek  komisji do dnia 31.03.2005 r.
 3. Krystyna Gazdecka - Z-ca Przewodniczącego Komisji od dnia  22.07.2005 r.
 4. Józef Gutkowski - członek komisji
 5. Czesław Kapusta - członek komisji
 6. Janusz Skrzypiński - członek komisji
 7. Maciej Szabałkin - członek komisji
 8. Artur Nycz - członek komisji
 9. Stanisław Strzelczyk - członek komisji od dnia 28.04.2005 r.

w oparciu o plan pracy przyjęty na 2005 r. przez Radę Miejską.

W trakcie 2005 roku komisja odbyła 17 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z informacją nt. działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa),
 • zapoznała się z informacją pzedstawicieli ZEDO S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005,
 • dokonała analizy wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.,
 • zapoznała się ze sprawozdaniem ekonomiczno - finansowym za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego "Laguna",
 • zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nt. działań podejmowanych w celu utworzenia parku przemysłowego na terenie Gminy Gryfino,
 • przyjęła informację zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją spółki,
 • wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na temat przygotowania do Żniw 2005 i skupu płodów rolnych,
 • zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. w działach 801, 854, 921 i 926,
 • przeprowadziła dyskusję na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków  i opłat lokalnych na 2006 r.,
 • przeanalizowała projekty uchwał dot. podatków i opłat lokalnych na 2006 r.,
 • dokonała analizy budżetu Gminy Gryfino na 2006 r. oraz wypracowała wnioski do budżetu,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2006 rok.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

 1. Komisja wnioskowała o każdorazowe zawiadamianie radnych o terminach zebrań sołeckich i wszelkich spotkań w miejscowościach wiejskich.
 2. Komisja wnioskowała o zorganizowanie w trybie pilnym debaty na temat zamiaru likwidacji placówki oświatowo - wychowawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o powołanie komisji mediacyjnej do rozstrzygania sporów dot. kwestii szkód w uprawach polowych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Do jej składu proponowała powołanie osoby reprezentującej koło łowieckie, przedstawiciela izby rolnej, pracownika urzędu oraz mieszkańca gminy.

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o podanie przyczyn zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez Pana Burmistrza Henryka Piłata przy akceptacji Przewodniczącego Rady, Pani Kingi Rataj z Biura Obsługi Rady.

W okresie objętym sprawozdaniem komisja zaopiniowała 14 wniosków dotyczących umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego, z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, bądź z tytułu dostaw energii, wody oraz administrowania terenu. Dwa wnioski zostały zaopiniowane negatywnie, w pozostałych przypadkach komisja wnioskowała o całkowite umorzenie zaległości, umorzenie częściowe, spłatę należności w ratach, bądź umorzenie pod warunkiem bieżącego regulowania płatności.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan