Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2004r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2004r.

 załącznik nr 2                        
do Uchwały nr XXX/417/05
Rady Miejskiej w Gryfinie    

Sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2004 r.

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności gospodarczej pracowała w składzie 8 - osobowym tj.:

 1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Jacek Warda - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Krystyna Gazdecka - Członek
 4. Józef Gutkowski - Członek
 5. Czesław Kapusta - Członek
 6. Janusz Skrzypiński - Członek
 7. Maciej Szabałkin - Członek
 8. Artur Nycz - Członek

w oparciu o plan pracy przyjęty na 2004 r. przez Radę Miejską.

W ciągu roku Komisja odbyła 13 posiedzeń.
Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z informacją nt. wykorzystania dotacji w 2003 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • dokonała analizy wykonania budżetu za 2003 r.;
 • zapoznała się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na 2004 r. i realizacją za 2003 r. łącznie z funduszem płac;
 • zapoznała się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dotyczącym projektu regulaminu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfini;
 • zapoznała się z informacją nt. usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gryfino;
 • zapoznała się z informacją nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za II półrocze 2004 r.
 • dokonała oceny budżetu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 r.;
 • zapoznała się z informacją dotyczącą inicjatyw gospodarczych na terenie Gminy Gryfino, realizowanych w 2004 r. i planowanych na 2005 r.
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2005 rok.

Wypracowane wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

 1. Komisja wnioskowała o wypracowanie zasad współpracy w świetlicach w Wełtyniu i w Chwarstnicy pomiędzy Gryfińskim Domem Kultury, Biblioteką Publiczną i sołtysami.
 2. Komisja wnioskowała o zwołanie w dniu wolnym od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, z udziałem przedstawicieli klubów sportowych.
 3. Komisja wnioskowała o ujęcie remontu muru przy kościele w miejscowości Dołgie (Parafia p.w. Świętej Trójcy w Chwarstnicy) w ramach dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w łącznej wysokości 43. 400 zł.
 4. Komisja wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy Gryfino na 2005 rok zadania pn.:
  • „Budowa drogi gminnej, tj. ulicy Kasztanowej i ulicy Kościelnej w miejscowości Chwarstnica;
  • „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dołgie – odcinek około 150 m, w części wykonana, położenie nakładki asfaltowej lub polbruku.
  • „Remont ulicy Grunwaldzkiej i Podgórnej w Wełtyniu oraz naprawa nawierzchni drogi wirowskiej na odcinku od cmentarza do lasu”
 5. Komisja wnioskowała o wstrzymanie się z podpisaniem umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do czasu zapewnienia inwestowania tego zadania oraz do czasu zapewnienia pełnowymiarowego boiska.
 6. Komisja wnioskowała o przygotowanie do końca czerwca 20004 r. programu pn. „Likwidacja i utylizacja eternitu na terenie Miasta i Gminy Gyrfino”

Wypracowane wnioski do Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o przesunięcie projektu budżetu Gminy Gryfino na 2005  rok na sesję styczniową.