Plan pracy na 2007 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR III/21/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2007 r.

styczeń

 1. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok
 2. Kontrola finansowa Gminy w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi – stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2006 r.
 3. Zapoznanie się ze sprawą realizacji schroniska młodzieżowego  w Wełtyniu.
 4. Zapoznanie się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli RIO i Wojewody za lata 2004 – 2006.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

luty

 1. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok
 2. Kontrola prawidłowości udzielenia zamówień publicznych dotyczących projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

marzec

 1. Kontrola działań nadzorowanych przez Burmistrza jako zgromadzenia wspólników w GTBS Sp. z o.o.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

kwiecień

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

maj

 1. Kontrola działań nadzorowanych przez Burmistrza jako zgromadzenia wspólników w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

czerwiec

 1. Kontrola dotacji udzielonych dla stowarzyszeń.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

lipiec

 1. Kontrola dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

sierpień

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

wrzesień

 1. Kontrola prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w okresie od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

październik

 1. Zapoznanie się z wystąpieniami pokontrolnymi organów kontroli przeprowadzonymi od stycznia do września 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

listopad

 1. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy dotacji podmiotowych dla Gryfińskiego Domu Kultury i Biblioteki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

grudzień

 1. Projekt budżetu Gminy Gryfino na 2008 r.
 2. Kontrola realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

 

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Chmura - Nycz