Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 18 i 27 grudnia 2006 r. godz. 1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.

III. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2007 rok.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. sprostowania błędu w uchwale Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna – DRUK Nr 1/III.
 2. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK Nr 2/III.
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/III.
 4. przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok - DRUK Nr 5/III.
 5. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2007 rok - DRUK Nr 6/III.
 6. wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 7/III.
 7. zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa -  DRUK Nr 8/III.
 8. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych,  rolnego oraz posiadania psa - DRUK Nr 9/III.
 9. określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/III.
 10. zaopiniowania poszerzenia granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jeziora Wełtyńskie” powołanego do sieci Natura 2000 - DRUK Nr 11/III.
 11. uchylenia uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r.- DRUK Nr 12/III.
 12. uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 - DRUK Nr 13/III.
 13. utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych - DRUK Nr 14/III.
 14. zmian budżetu gminy na 2006 rok - DRUK Nr 15/III.
 15. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 -  DRUK Nr 16/III.
 16. uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 - DRUK Nr 17/III
 17. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowania Projektu - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dołgie - Gmina Gryfino Ośrodek Aktywizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Lokalnej” - DRUK Nr 18/III

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.