PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (Symbol BIN)

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Daniel Adamczyk

  tel. 91-416-20-11 wew. 315

  mail: daniel.adamczyk@gryfino.pl

  Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. wyjaśnianie okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ewentualne informowanie Burmistrza oraz służb ochrony państwa o takich wydarzeniach,
 6. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Burmistrza, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 10. przekazywanie do odpowiednich służb ewidencji, o których mowa w przepisach prawnych, ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 11. prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy.