PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (Symbol BIN)

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Daniel Adamczyk

  tel. 91-416-20-11 wew. 315

  mail: daniel.adamczyk@gryfino.pl

  Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  4. wyjaśnianie okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ewentualne informowanie Burmistrza oraz służb ochrony państwa o takich wydarzeniach;
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Burmistrza, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. przekazywanie do odpowiednich służb ewidencji, o których mowa w przepisach prawnych, ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
  10. prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy.