Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2006 r. o godz. 1245

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji Rady Miejskiej na 2007 rok.

III. Ocena projektu budżetu gminy na 2007 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.