Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 15 lutego 2007 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 – DRUK  Nr 1/IV.

 • uwagi i wnioski.

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006 – DRUK Nr 2/IV.

 • uwagi i zapytania.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia i zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok – DRUK Nr 4/IV.
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II - DRUK Nr 5/IV.
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 5-1/IV.
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 - DRUK Nr 5-2/IV.
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Chwarstnica – DRUK Nr 5-3/IV.
 6. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-4/IV.
 7. przyznania działek zamiennych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-5/IV
 8. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 5-6/IV.
 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - DRUK Nr 5-7/IV.
 10. ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - DRUK Nr 6/IV.
 11. nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie - DRUK Nr 7/IV.
 12. podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 8/IV.
 13. wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/IV.
 14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 10/IV.
 15. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku - DRUK Nr 11/IV.
 16. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 – DRUK Nr 12/IV.
 17. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 -2010 – DRUK Nr 13/IV.
 18. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i  studium wykonalności dostawy wody pitnej dla Gmin Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo - DRUK 14/IV.
 19. upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do przygotowania planu działań inwestycyjnych oraz marketingowych w ramach przedsięwzięcia„Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” - DRUK Nr 15/IV.
 20. zmian w budżecie gminy na 2007 r. - DRUK Nr 16/IV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.