Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 25 stycznia 2007 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  i gimnazjum na terenie gminy Gryfino - skala zjawiska, zapobieganie i pomoc w tym zakresie.

III. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.