Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się ze Strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

III. Zapoznanie się z projektem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie.

IV. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.