Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 12 marca 2007 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza i ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych dotowanych  w 2006 r. z założenia na 2007 r.

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 – DRUK  Nr1/V

 • uwagi i zapytania.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - DRUK Nr 2/V,
 2. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - DRUK Nr 3/V,
 3. desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – DRUK Nr 4/V,
 4. przedstawienia informacji w sprawie udziału Gminy Gryfino w związkach  i stowarzyszeniach samorządowych, których Gmina jest członkiem - DRUK Nr 5/V,
 5. wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania –DRUK Nr 6/V,
 6. zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 - obręb Daleszewo, położonej w miejscowości Dębce 5/2 - DRUK Nr 7/V,
 7. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka - DRUK Nr 7-1/V,
 8. utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej - DRUK NR 8/V,
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja, i Bolesława Chrobrego - DRUK NR 9/V,
 10. zmian w budżecie gminy na 2007r. - DRUK NR 10/V.

V. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Fundacji na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz wpływu sytuacji  finansowej Fundacji na budżet gminy.

 • uwagi i zapytania.

VI. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie Gryfino oraz  informacji z prac zespołu ds. oświaty.

 • uwagi i zapytania.

VII. Przedstawienie wyników z kontroli przeprowadzonych w gminie w latach 2006  -2007.

 • uwagi i zapytania.

VIII. Przedstawienie informacji nt. realizacji inwestycji pn. „modernizacja boiska  przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich”.

 • uwagi i zapytania.

IX. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.