Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 16 lutego 2007 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli RIO i  Wojewody za lata 2004 – 2006.

III. Zapoznanie się ze sprawą realizacji schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 – DRUK  Nr 1/IV.

 • uwagi i zapytania.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006 – DRUK Nr  2/IV.

 • uwagi i zapytania.

VI. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - DRUK Nr 4/IV,
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Wełtyń II - DRUK Nr 5/IV,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 5-1/IV,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 - DRUK Nr 5-2/IV,
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej,  położonej w obrębie Chwarstnica - DRUK Nr 5-3/IV,
 6. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-4/IV,
 7. przyznania działek zamiennych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-5/IV,
 8. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości  położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 5-6/IV,
 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - DRUK Nr 5-7/IV,
 10. ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej- DRUK Nr 6/IV,
 11. nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie - DRUK Nr 7/IV,
 12. podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 8/IV,
 13. wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/IV,
 14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 10/IV,
 15. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku - DRUK Nr 11/IV,
 16. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2007 - DRUK Nr 12/IV,
 17. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 -2010 - DRUK Nr 13/IV,
 18. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i studium wykonalności dostawy wody pitnej dla Gmin Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo - DRUK Nr 14/IV,
 19. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do przygotowania planu działań inwestycyjnych oraz marketingowych w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” - DRUK Nr 15/IV,
 20. zmian w budżecie gminy na 2007 r. - DRUK Nr 16/IV.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.