Kontrola z wywiązywania się Urzędu z obowiązku ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomoścu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  kontrolę wywiązywania się Urzędu z obowiązku ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004 - 2006 ( I półrocze).

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli