Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej do działki nr 230/16 obręb Wełtyń II, gmina Gryfino”

 

GMINA GRYFINO

Gryfino, dnia 30.11.2006r.

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

„Wykonanie sieci wodociągowej do działki nr 230/16 obręb Wełtyń II, gmina Gryfino”

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na www.bip.gryfino.pl oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój 11.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE Pn 10 ( SDR 17) o średnicy 110 mm z przyłączem o średnicy 50 mm do studzienki wodomierzowej do działki nr 230/16 obręb Wełtyń II na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inż. Grzegorza Lesnera w kwietniu 2006r.
  CPV: 45.23.1000-5
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od daty przekazania placu budowy
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 100%
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2006r. o godz. 930
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2006r. o godz. 1000
 10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 09.01.2007r.
 11. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Anna Ruczko-Lewińska tel. (091)4162011 wew. 313 w godz. 800 – 1500

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

Lista załączników:
Plan sytuacyjny [494806 bajtów]
Przedmiar robót [678867 bajtów]
SIWZ [391537 bajtów]
Specyfikacja techniczna [288134 bajtów]