Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 21 listopada 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego

Na podstawie art. 40 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się co następuje:

  1. Na wniosek Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Dębcach wyraża się zgodę na otwarcie w dniu wyborów tj. dnia 26 listopada 2006 r. lokalu wyborczego Nr 19 w Dębcach o godz. 900.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej Urzędu oraz w lokalu wyborczym nr 19.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Stanisław Fabian